کوهپیمایی

تمام غصه های دنیارو میشه با یک جمله تحمل کرد ;خدایا میدانم که میبینی

شهریور 92
1 پست
تیر 92
1 پست